LEVERINGSVOORWAARDEN

 

Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid C & S VALKENBURG & CO. B.V., statutair gevestigd te Scherpenzeel, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Arnhem op 04.11.1994 onder akteregistratienummer 2741/1994, depotnummer 104/1994.

 

 

Artikel 1 - toepasselijkheid

 

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen van toepassing.

 

 1. Onze algemene voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard door onze kontraktpartij door de aanvaarding van de door ons geleverde zaken door de kontraktpartij tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen dat onze algemene voorwaarden niet van toepassing zijn.

 

 1. Waar nodig dient in deze algemene voorwaarden onder kontraktpartij mede te worden begrepen degene die ons om een offerte of prijsopgave heeft verzocht.

 

Artikel 2 - aanbiedingen

 

 1. Al onze offertes en prijsopgaves zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 

 1. Onze offertes en prijsopgaves zijn gebaseerd op door de kontrakt­partij verstrekte gegevens, zoals gebruiksomstandigheden, technische specifikaties, toepassing, zowel als de omstandigheden waaronder etc. De kontraktpartij is gehouden ons volledige informatie te ver­strekken omtrent de hier bedoelde gegevens. Deze informatieplicht omvat tevens de verplichting aan te geven welke gegevens ook aan de kontraktpartij onbekend zijn.

 

 1. Al onze offertes en prijsopgaven kennen een geldigheidsduur van 6 weken.

 

 1. In het geval wij, voor het uitbrengen van een offerte, het doen van een prijsopgave of het verstrekken van adviezen kosten hebben gemaakt, zijn wij gerechtigd deze kosten in rekening te brengen aan degene die ons daarom heeft gevraagd, indien geen overeenkomst tot stand komt.

 

Artikel 3 - totstandkoming overeenkomst

 

 1. De overeenkomst wordt eerst geacht tot stand te zijn gekomen zodra de order door ons schriftelijk is bevestigd, danwel de bij ons bestelde zaken door ons zijn geleverd en door de kontraktpartij in ontvangst zijn genomen. Tussen partijen geldt de opdrachtbevestiging respektievelijk de levering en inontvangstname als bindend.

 

 1. Als datum van totstandkoming van de overeenkomst geldt de datum waarop onze opdrachtbevestiging is gedateerd respektievelijk zaken zijn geleverd.

 

 1. Wij behouden ons het recht voor om aan de kontraktpartij een schriftelijke akkoordverklaring te vragen. Wij zijn niet gehouden, tot betreffende verklaring in ons bezit is, een aanvang te maken met de uitvoering van de overeenkomst.

 

Artikel 4 - de overeenkomst

 

 1. Te allen tijde is de overeenkomst beperkt tot hetgeen in de opdracht­bevestiging is omschreven of hetgeen door ons is geleverd.

 

 1. In geval geen opdrachtbevestiging is verzonden, geldt(en) de faktuur(en) als de overeenkomst.

 

 1. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen zijn slechts geldig indien wij deze schriftelijk hebben bevestigd en de kontraktpartij hiertegen niet binnen 5 werkdagen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt.

 

 1. Afspraken en overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel binden ons niet, voor zover deze niet schriftelijk door ons zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn te beschouwen alle medewerkers die geen prokuratie hebben.

 

 1. Wij zijn gerechtigd prijswijzigingen door te berekenen boven hetgeen reeds in de overeenkomst is voorzien, indien:

    De eisen die van overheidswege aan onze produkten worden gesteld, zodanig worden gewijzigd dat eveneens de produkten zelf, danwel de samenstelling daarvan, moeten worden gewijzigd.

    Ná 8 weken na het totstandkomen van de overeenkomst de grondstofprijzen gestegen zijn danwel vanwege overheids-maatregelen de loon- danwel alle andere bedrijfskosten gestegen zijn.

Onder overheid wordt hier verstaan elk openbaar lichaam, nationaal danwel internationaal.

 

Artikel 5 - levering

 

 1. Levertijden worden door ons bij benadering vastgesteld en onder voorbehoud van ongestoorde voortgang van de werkzaamheden en tijdige toelevering van materialen en diensten, waaronder begrepen de door de kontraktpartij te leveren zaken.

 

 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, kan over­schrijding van de levertijd nimmer, ook niet na ingebrekestelling, de kontraktpartij, danwel derden, aanspraak geven op een schadever­goeding. De kontraktpartij vrijwaart ons van alle aanspraken die derden terzake jegens ons gelden zouden kunnen maken.

 

 1. Overschrijding van de levertijd ontslaat de kontraktpartij niet van zijn verplichtingen voorvloeiende uit deze overeenkomst. Indien de zaken na het verstrijken van de leveringstermijn door de kontraktpartij niet zijn afgenomen, staan deze te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risiko.

 

 1. Wij zijn gerechtigd tot 10% meer of minder dan de door de kontrakt­partij bestelde hoeveelheden te leveren en eensluidend te berekenen.

 

 1. Wij zijn gerechtigd de bestelling in zijn geheel dan wel achtereen­volgens in gedeelten te leveren indien dit om bedrijfstechnische redenen noodzakelijk dan wel praktischer is.

 

 1. Indien de overeengekomen levertermijn door kontraktpartij naar een later moment verplaatst wordt, danwel de order door kontraktpartij geannuleerd wordt, dient de kontraktpartij alle daaruit voortvloeiende kosten te dragen.

 

 1. Leveringen zijn franco huis, tenzij anders overeengekomen en behoudens leveringen met een waarde van minder dan € 1.000,-- (Nederland) resp. € 5.000,-- (buiten Nederland). Voor laatstgenoemde leveringen geldt een toeslag voor vracht- en orderkosten.

 

Artikel 6. - specifikaties van het produkt/testen

 

 1. De door ons opgegeven technische specifikaties van de door ons geleverde produkten zijn gebaseerd mede op de informatie zijdens de kontraktpartij als bedoeld in artikel 2 van deze algemene voor­waarden. Wij kunnen geen enkele aanpsprakelijkheid aanvaarden voor onjuiste, danwel gedeeltelijke informatie zijdens de kontraktpartij. Zo deze informatie onjuist of slechts gedeeltelijk mocht blijken te zijn, vervallen eveneens de door ons afgegeven garanties.

 

 1. Tenzij anders overeengekomen, is de kontraktpartij gehouden de door ons geleverde produkten in de uiteindelijke uitvoering en gemonteerd in de nabootsing van de te verwachten gebruiksom­standigheden te (doen) testen. Het in het voorgaande lid van dit artikel bepaalde ten aanzien van aansprakelijkheden en garanties is onverkort van toepassing, indien de kontraktpartij de testen achterwege laat.

 

 1. Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de uitkomsten van ver- of bewerkingen van het betreffende produkt indien dit geschiedt zonder inachtneming van de door ons gestelde specificaties, of middels ons niet door kontraktpartij medegedeelde produktie­methodes. Deze specificaties verliezen in voorkomend geval hun geldigheid.

 

 1. De door ons te leveren zaken worden geleverd met inachtneming van de gebruikelijke toleranties voor wat betreft kleuren en variaties in breuk/breedte/maatvoering (+/- 5%), etc. Wij zijn niet aansprakelijk voor technische onvermijdelijke afwijkingen van kleuren en kwaliteit. Deze worden slechts bij benadering gegeven. De gegevens zijn slechts bindend wanneer dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Geringe afwijkingen zijn nimmer een grond voor schadevergoeding aan onze kontraktpartij.

 

Artikel 7 - garanties

 

 1. Indien door ons in de overeenkomst garantie is verstrekt, is deze te allen tijde beperkt tot herstel of te onzer keuze vervanging van de door ons geleverde produkten. Onderhavige voorwaarden zijn in geval van verlenging van garantie eveneens onverkort van toepassing.

 

 1. Elke aanspraak op garantie vervalt in de volgende gevallen:

- montage- en verwerkingsfouten

- kwaliteitsvermindering ná verwerking van het geleverde produkt

- wijzigingen aan de produkten

- Verwijdering c.q. onleesbaarheid van eventueel aangebrachte labels

- onvolledige of onjuiste informatie als bedoeld in artikel 6 van deze voorwaarden

- onjuist gebruik of gebrek aan goede zorg zijdens de kontraktpartij, danwel buiten het geleverde liggende faktoren, zoals inwerking van vocht, damp, zuren en andere invloeden, waaraan de produkten wor­den blootgesteld

- opzet en nalatigheid zijdens de kontraktpartij

- alle gevallen waarin in redelijkheid niet van ons kan worden verlangd enigerlei garantie te geven

 

 1. De kontraktpartij is gehouden volledige medewerking te geven aan enigerlei door ons noodzakelijk geacht onderzoek in verband met onze garantieverplichtingen. Onder volledige medewerking wordt eveneens verstaan inzage in alle rapporten die omtrent het betreffend geval wor­den opgesteld door welke instantie dan ook. De kosten van een dergelijk onderzoek komen voor rekening van de kontraktpartij, indien blijkt dat ten onrechte aanspraak is gemaakt op de garantie.

 

Artikel 8 - aansprakelijkheden

 

 1. Te allen tijde is onze aansprakelijkheid beperkt tot onze garantie­verplichtingen als omschreven in deze algemene voorwaarden. Het vervallen van onze garantieverplichtingen als bedoeld in het voor­gaande artikel, zal eveneens inhouden verval van onze aansprakelijk­heid voor enigerlei direkte of indirekte schade, geleden door de kontraktpartij of derden. De kontraktpartij vrijwaart ons terzake.

 

 1. Evenmin zijn wij aansprakelijk voor enigerlei direkte of indirekte schade, geleden door de kontraktpartij en/of derden, welke wordt veroorzaakt door de inbreuk op het auteursrecht/oktrooirecht en modelrecht van derden, danwel tengevolge van de werking of niet-werking van de door ons geleverde produkten. De kontraktpartij vrijwaart ons terzake.

 

 1. Behoudens grove nalatigheid en opzet zullen wij nimmer aansprakelijk zijn voor enigerlei schade veroorzaakt door in onze dienst zijnde personeel, danwel door ons bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden, aan produkten, zaken, emballage, personen, na welke of wie dan ook.

 

 1. Wij zullen ons, indien de kontraktpartij zulks wenst, voor de risiko's voortvloeiende uit de wettelijke regels op de produktaansprakelijkheid verzekeren. De kosten verbonden aan dergelijke verzekeringen komen voor rekening van de kontraktpartij. Laatstgenoemde is gehouden ons te vrijwaren indien geen verzekering terzake van produkt­aansprakelijkheid door de kontraktpartij werd gewenst.

 

Artikel 9 - reklames

 

 1. Eventuele reklames zowel op de levering van produkten, als op faktuurbedragen dienen binnen 8 dagen na levering, danwel verzending, schriftelijk bij ons te zijn ingediend, onder nauwkeurige opgave van de feiten en omstandigheden waarop de reklame betrek­king heeft.

 

 1. Wij zijn slechts gehouden van ingediende reklames als bedoeld in dit artikel kennis te nemen indien deze tijdig zijn ingediend en de kontraktpartij op dat moment aan al zijn jegens ons bestaande ver­plichtingen heeft voldaan. Bij gebreke van een tijdig, overeenkomstig het in dit artikel bepaalde, ingediende reklame, vervalt onze garantie­plicht alsmede onze aansprakelijkheid.

 

 1. Indien wij van oordeel zijn dat een klacht over een levering terecht is ingediend, zullen wij eerst tot vervanging van het geleverde produkt overgaan, zodra de kontraktpartij het geleverde ondeugdelijke produkt aan ons heeft geretourneerd.

 

 1. De kontraktpartij is niet gerechtigd de nakoming van zijn verplichtin­gen uit hoofde van de met ons gesloten overeenkomst, danwel enige andere overeenkomst met ons gesloten, op te schorten op grond van een ingediende reklame. Gebrek aan een gedeelte van de levering geeft aan kontraktpartij geen recht van weigering van de gehele levering.

 

 1. Het is kontraktpartij niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming geleverde zaken geheel of gedeeltelijk te retourneren.

 

Artikel 10 - overmacht

 

 1. Indien na het sluiten van de overeenkomst blijkt dat nakoming tengevolge van omstandigheden welke ons ten tijde van de over­eenkomst niet bekend waren en niet bekend behoefde te zijn of door overmacht onuitvoerbaar is, dan hebben wij het recht de kontraktpartij voor te stellen om hetzij de opdracht zodanig te wijzigen dat uitvoering mogelijk wordt, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten voor een maximale termijn van 4 maanden, danwel de over­eenkomst als ontbonden te beschouwen. De meerdere of mindere kosten, bij ons ontstaan, die uit de wijziging van de overeenkomst van de opdracht voortvloeien, zullen tussen partijen worden verrekend.

 

 1. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: oorlog, oorlogs­gevaar, algehele of gedeeltelijke mobilisatie, (handels)blokkade, in- en uitvoerverboden, koerswijzigingen van de muntsoort waarin betaling zou plaatsvinden, gehele of gedeeltelijke inbeslagneming of opvorder­ing van onze zaken, welke zich bij ons danwel bij onze toeleveran­ciers bevinden door de burgerlijke of militaire overheid, brand- en stormschade, overstromingen, werkstaking, uitsluiting, boycot door onze leveranciers, ziekte-epidemie, ziekte van werknemers en andere omstandigheden van zodanige aard, dat naar redelijkheid nakoming van de overeenkomst niet van ons kan worden gevergd.

 

 1. Indien tengevolge van overmacht wij overgaan tot opschorting van de (verdere) uitvoering, danwel ontbinding, is de kontraktpartij een even­redig deel van de te betalen prijs aan ons verschuldigd. Betreffend bedrag zal alsdan opeisbaar zijn.

 

 1. Indien vanwege overmacht de levering meer dan 4 maanden na de overeengekomen leveringsdatum zal moeten geschieden, is de kontraktpartij gerechtigd de overeenkomst te annuleren. Met inacht­neming van het in het voorgaande lid van dit artikel bepaalde, zal opdrachtgever terzake geen kosten of schadevergoeding verschuldigd zijn. In geval de kontraktpartij niet tot annulering overgaat, zijn wij gerechtigd eventuele extra kosten op basis van nakalkualtie door te berekenen.

 

Artikel 11 - betaling

 

 1. Wij zenden voor elke door de kontraktpartij verschuldigde betaling een faktuur, die binnen 14 dagen na verzending dient te zijn voldaan, tenzij anders overeengekomen.

 

 1. Wij zijn gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling te vragen.

 

 1. Een beroep op korting of schuldvergelijking is niet toegestaan.

 

 1. In geval van wanbetaling zijn wij gerechtigd de uitvoering van de over­eenkomst op te schorten of te annuleren, zonder dat wij tot enige schadevergoeding of anderszins gehouden zijn.

 

 1. De vordering tot betaling van de gehele door de kontraktpartij op grond van de met ons gesloten overeenkomst verschuldigde som is in elk geval onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

- overschrijding van de betalingstermijn

- faillissement

- surséance van betaling

- onder curatelestelling

- overlijden

- liquidatie

- enige beslaglegging op zaken of de vorderingen van de kontraktpartij

 

 1. Indien onze faktuur niet conform lid 1 van dit artikel wordt voldaan, zijn wij gerechtigd de vordering te verhogen met een rente van 2% per maand, waarbij gedeelten van een maand voor een gehele maand worden gerekend, zonder enige nadere sommatie of ingebrekestelling.

 

 1. In het geval de kontraktpartij, na per aangetekend schrijven verzon­den sommatie in gebreke blijft met betalen, zijn wij gerechtigd bovendien het verschuldigde bedrag te verhogen met inkasso-, gerechts- en andere inningskosten, waaronder begrepen de kosten van rechtskundige bijstand. De buitengerechtelijke kosten worden ten deze gesteld op minimaal 20% van het totaalbedrag der vordering incl. rente met een minimum van € 500,--. De kosten van rechtskundige bijstand worden berekend op basis van het tarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, zoals dat door de door ons ingeschakelde advocaat wordt gehanteerd.

 

 1. Het indienen van klachten (reklame) met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst ontheft de kontraktpartij niet van zijn verplicht­ing tot algehele stipte betaling van de door hem verschuldigde bedragen. Evenmin wordt de cliënt van zijn betalingsverplichting ontheven door omstandigheden, welke het gebruik van de door ons geleverde zaken, danwel verrichte werkzaamheden verhinderen.

 

 1. Alle betalingen door of zijdens de kontraktpartij zullen strekken in mindering op de oudste openstaande faktuur tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 12 - zekerheden

 

 1. Zolang de kontraktpartij al zijn financiële verplichtingen uit hoofde van welke overeenkomst met ons dan ook, niet geheel heeft voldaan, blijven alle verkochte zaken te allen tijde ons eigendom, ongeacht de staat waarin deze zich bevinden, tot een waarde gelijk 125% van de door kontraktpartij verschuldigde bedragen.

 

 1. De kontraktpartij is gehouden ons eigendomsvoorbehoud bij herlever­ing aan een derde aan deze derde kenbaar te maken. Hij mag de zaken noch in pand geven, noch als zekerheid uit handen geven. De kontraktpartij is eveneens gehouden ons er onmiddellijk van in kennis te stellen als zijn faillissement of surséance van betaling is aangevraagd, de zaken in beslag worden genomen, danwel elk ander geval als gevolg waarvan onze rechten geschaad kunnen worden.

 

 1. Als onze eigendomsrechten als bedoeld in dit artikel zijn teniet gegaan anders dan door betaling, verbeurt de kontraktpartij een opeisbare boete ter grootte van 5 maal het terzake van de betreffende lever­ing(en) en openstaande bedrag incl. rente en kosten.

 

 1. In geval de kontraktpartij enige verplichting uit enigerlei overeenkomst met ons niet nakomt, zijn wij zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de zaken terug te nemen. De kontraktpartij c.q. de bewaarder is gehouden ons op eerste aanmaning de plaats te wijzen waar de betrokken zaken zich bevinden en ons in staat te stellen deze zaken terug te nemen. Onverminderd de verplichting van de kontraktpartij om al hetgeen hij verschuldigd is, volledig aan ons te voldoen.

 

Artikel 13 - ontbinding

 

 1. Indien een kontraktpartij in gebreke blijft aan enige verplichting jegens ons te voldoen, is de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden met de enkele aanzegging onzerzijds, onver­minderd ons recht tot het vorderen van de schade, gederfde winst en door ons gemaakte kosten daaronder begrepen.

 

 1. De overeenkomst kan door ons zonder rechterlijke tussenkomst wor­den ontbonden op enkele aanzegging onzerzijds zonder enigerlei schadevergoeding of anderszins te zijn gehouden indien onze kontraktpartij:

    - in staat van faillissement geraakt;

    - surséance van betaling aanvraagt;

    - komt te overlijden;

    - onder curatele wordt gesteld, danwel zijn onder curatelestelling is aangevraagd;

    - in liquidatie treedt of wordt ontbonden,

één en ander onverminderd ons recht tot het vorderen van schade, gederfde winst en buitengerechtelijke kosten.

 

Artikel 14 - auteursrecht/modelrecht

 

 1. Wij behouden ons het auteursrecht en modelrecht voor met betrekking tot alle door ons vervaardigde modellen, tekeningen, ontwerpen, afbeeldingen, beschrijvingen e.d. Indien met betrekking tot door ons uit te brengen adviezen, offertes of prijsopgaves, modellen, tekeningen, ontwerpen, foto's en/of afbeeldingen, beschrijvingen en handleidingen e.d. worden gemaakt, blijven deze te allen tijde ons eigendom, ongeacht of ons de opdracht wordt gegeven danwel een overeenkomst tot stand komt.

 

 1. Het is de kontraktpartij, danwel degene die ons om advies, offerte of prijsopgave heeft verzocht, verboden door ons vervaardigde of ver­strekte modellen, tekeningen, ontwerpen, foto's en/of afbeeldingen, beschrijvingen of handleidingen e.d. zonder onze uitdrukkelijke voor-afgaande schriftelijke toestemming te kopieëren, aan derden ter inzage te geven, te eigen nutte te gebruiken, aan derden in gebruik te geven, danwel anderszins inbreuk op onze rechten terzake te maken. Voor elke overtreding van het in dit artikel bepaalde, zal de kontraktpartij, danwel degene die ons om advies, offerte of prijsopgave heeft verzocht, aan ons een direkt opeisbare boete verschuldigd zijn van €1.000.000,--, terwijl voor elke dag dat de overtreding voortduurt, een direkt opeisbare boete aan ons verschuldigd zal zijn van € 100.000,-- per dag. Eén en ander onverminderd ons recht om schadevergoeding te vorderen.

 

 1. De kontraktpartij, danwel degene die ons om advies, offerte of prijsopgave heeft verzocht, is gehouden op onze schriftelijke medede­ling binnen een door ons te stellen termijn de door ons aan hen ter hand gestelde modellen, tekeningen, ontwerpen, foto's en/of afbeeld­ingen, beschrijvingen en handleidingen e.d. te retourneren. Voor elke dag dat de kontraktpartij, danwel degenen die ons om advies, offerte of prijsopgave heeft verzocht, in gebreke blijft aan het in dit artikel bepaalde te voldoen, zal hij aan ons een direkt opeisbare boete ver­schuldigd zijn van € 1.000,--.

 

Artikel 15 - oktrooirecht

 

 1. Wij behouden ons het oktrooirecht voor met betrekking tot de door ons geoktrooieerde voortbrengselen en toegepaste werkwijzen, waaronder eveneens begrepen door ons verkregen licentierechten uit hoofde van aan derden verleende oktrooien.

 

 1. Voor iedere inbreuk op ons oktrooirecht door de kontraktpartij, dan­wel degene die ons om advies, offerte of prijsopgave heeft verzocht, zal aan ons een direkt opeisbare boete verschuldigd zijn van € 2.000.000,--, terwijl voor elke dag dat de inbreuk voortduurt, een direkt opeisbare boete aan ons verschuldigd zal zijn van € 200.000,-- per dag, één en ander onverminderd ons recht om schadevergoeding te vorderen.

 

 1. De kontraktpartij, danwel degene die ons om advies, offerte of prijsopgave heeft verzocht, is conform de leden 1 en 2 van dit artikel eveneens aansprakelijk indien door zijn opzet, schuld of onzorg­vuldigheid een derde inbreuk maakt op ons oktrooirecht. Onvermin­derd ons recht schadevergoeding van derden te vorderen.

 

Artikel 16 - slotbepalingen

 

 1. Op alle aanbiedingen, verbintenissen en de uitvoering daarvan is het Nederlands recht van toepassing.

 

 1. Alle geschillen, gerezen tussen de kontraktpartij en ons, waaronder begrepen geschillen betreffende uitlegging van deze algemene voor­waarden en het innen van openstaande vorderingen, zullen in eerste instantie worden berecht door de bevoegde rechter in het kanton of ar­rondissement waar wij zijn gevestigd, tenzij wij er de voorkeur aangeven volgens de normale regels der competentie en de eventueel toepasselijke verdragen, op te treden.

 

 1. De kontraktpartij kiest ter uitvoering van deze overeenkomst onher­roepelijk domicilie aan het adres, waarop hij op het moment van het verzenden van onze orderbevestiging gevestigd of woonachtig is.